Skip to content

ÅPENHETSLOVEN

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Barona Teknisk Installasjon AS er klar over at aktsomhetsvurderingen ikke kan være fullstendig utfyllende og at vi ikke har mulighet til å fjerne all potensiell risiko for brudd på menneskerett eller anstendig arbeidsliv.

Men det påbegynte arbeidet er likevel et startsted for vår kontinuerlig prosess med å sikre at alle i selskapet oppnår optimale forhold for anstendig arbeid og menneskerett. Barona Teknisk Installasjon AS forplikter seg til å følge opp aksjonene som er identifisert igjennom risikoanalysene. Vi er stolte over å ta ekstra ansvar i bransjen, og har som mål å påvirke samarbeidspartnere og andre til å ta bedre valg.

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse: Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen (Se www.barona-ti.no). Organisasjonsnummer: 828648802.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet NHO, Nelfo og vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Virkeområde

Barona Teknisk Installasjon AS dekker alle områder innen elektroinstallasjon og UE på byggeplasser som vi leverer tjenester og materiell til. Driften omfatter i veldig liten grad egenimport av produkter.

Rutiner og retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er gjort med hjelp i maler fra NHO hjemmesider og www.arbinn.no. Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene er hentet derfra.

Forankring av ansvarlighet

Hovedansvaret for å forebygge og avdekke misligheter og feil ligger hos ledelsen og styret. Vår policy og retningslinjer er forankret hos styret.

Dette omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing og forebygging av negativ påvirkninger, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

Den største andelen av materiellkjøp gjøres fra våre elektrogrossister og leverandører registrert i Norge. Vi har god dialog og flere samarbeidsmøter i året med leverandørene for å sikre at de har kontroll på sin leverandørkjede, helt tilbake til første produksjonsledd. Vi samarbeider tett med bransjeorganisasjoner og øvrige bransjeaktører i dette arbeidet. Bestemmelsene sikrer vår virksomhets tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven.

Barona Teknisk Installasjon jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis som bidrar til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel i dialog med disse. Ved valg av leverandør gjennomgår vi og forespør disse hvordan de forholder seg til etiske og moralske retningslinjer og hvilket fokus de har på forbedringer og fotavtrykket for et bedre miljø. Dette gjøres ved oppfølgingssamtaler eller tilbakemeldinger på rutiner vi har utarbeidet skriftlig. Som grunnlag for valg av leverandører skal de ha et velfungerende system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Arbeid og tiltak for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er planlagt og igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger, våre leverandører og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet.

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra våre nærmeste leverandører, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre. Gjennom detaljerte intervjuer av våre største leverandører, i hovedsak grossister innen elektro har vi i 2022 og vil videre i 2023 klarlegge deres leverandørkjeder, og følge opp at de har rutiner for aktsomhetsvurderinger og tiltak for oppretting av feil som tilfredsstiller Åpenhetslovens krav.

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine kontroll av lønns og arbeidsvilkår hos innleid personell. Vi planlegger å følge NHO og Nelfos seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder.

Barona Teknisk Installasjon AS`s leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd.

Barona Teknisk Installasjon AS med alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Gjennom den nye åpenhetsloven av 1. juli 2022 vil vi sikre allmenn tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold følges i våre leverandørkjeder.

Kristian Nebell
Daglig leder

Christian Moen
Styreleder

Jarkko Tapani Rinne
Styremedlem

Du kan se og laste ned den originale Barona Teknisk Installasjons åpenhetsloven her.

Søk